Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie schreef een artikel waarin hij ingaat op twee ontwikkelingen die de rechtsbescherming tegen handhavingsacties van de ACM ondergraven. De eerste is dat de ACM zich in toenemende mate bedient van informele gesprekken waarin, onder dreiging van een formeel boetetraject, getracht wordt om het gedrag van ondernemingen te beïnvloeden. Dat is ongewenst omdat het in de praktijk ertoe leidt dat de opvattingen van de ACM tot wet worden verheven zonder mogelijkheid van rechterlijke toetsing. Een tweede ontwikkeling die zorgen baart is dat de Nederlandse rechter de ACM steeds vaker gelegenheid geeft om gebreken in boetebesluiten die tot vernietiging moeten leiden, voor de uitspraak te herstellen. Deze tweede kans die ACM lopende een procedure geboden wordt, brengt met zich dat een onderneming die beroep heeft aangetekend tegen een boete, gedwongen kan worden om zich in een zeer laat stadium van de procedure tegen een volledig nieuwe aanklacht te verdedigen. Dat is in strijd met de bedoeling van de wetgever en wijkt af van Europese jurisprudentie. Het volledige artikel vindt u hier.