FLORET is gespecialiseerd in het (Europees) consumentenrecht, mededingingsrecht en marktregulering door toezichthouders.

Bij FLORET staat de relatie tussen consumenten, ondernemingen en marktautoriteiten zoals de ACM en AFM centraal. FLORET kiest graag de aanval en treedt daarbij meestal op voor de onderliggende partij. Dit kunnen consumenten zijn. Maar ook ondernemingen die problemen hebben met een concurrent of marktautoriteit, zijn met succes door FLORET bijgestaan.

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET wint kort geding voor agrarische coƶperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging Lees meer...

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

De Europese Commissie heeft haar e-commerce sectoronderzoek geopend. Het onderzoek richt zich met name op de verkoop van elektronica, kleding, schoenen, medische Lees meer...

Kantoor

Haagsche Hof

Parkstraat 83

2514 JG Den Haag

070 4060049

info@floretlaw.nl


 

FLORET staat haar klanten bij op het terrein van het (Europees) consumentenrecht en marktregulering.

Advocaat

Nieuws en zaken

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET wint kort geding voor agrarische coƶperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging Lees meer...

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

De Europese Commissie heeft haar e-commerce sectoronderzoek geopend. Het onderzoek richt zich met name op de verkoop van elektronica, kleding, schoenen, medische Lees meer...

Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie schreef een artikel waarin hij ingaat op twee ontwikkelingen die de rechtsbescherming tegen handhavingsacties van de ACM ondergraven. Lees meer...

FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET heeft voor meerdere ziekenhuizen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven beroepsprocedures gevoerd tegen de NZa over de overgangsregelingen Lees meer...

Algemene voorwaarden, klachten en privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen FLORET B.V. ("FLORET"), gevestigd te Den Haag, en haar cliënten.

 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door FLORET. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan FLORET verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2   BW is uitgesloten. Onder verbonden persoon wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: werknemers, adviseurs, bestuurders, aandeelhouders, partners en dochterondernemingen van FLORET.

3. FLORET is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van FLORET voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door FLORET afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door FLORET in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,-. Jegens derden is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot € 25.000,-.

 5. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

 6. FLORET zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van  een opdracht derden inschakelt. FLORET is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt FLORET om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 7. De cliënt zal FLORET vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door FLORET voor de cliënt verrichte werkzaamheden en de cliënt zal alle daarmee verband houdende kosten en schade aan FLORET vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FLORET.

 8. Het dossier dat FLORET gedurende de opdracht opbouwt, zal gedurende vijf  jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond worden bewaard. Daarna staat het FLORET vrij het dossier te vernietigen.

9. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van FLORET, maar ook ten behoeve van de met FLORET verbonden personen, voormalig verbonden personen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel.

10. Alle bedragen zijn exclusief BTW. FLORET zal haar werkzaamheden in beginsel maandelijks in rekening brengen met een betalingstermijn van 14 dagen.

11.De rechtsverhouding tussen de cliënt en FLORET is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen  van  eventuele  geschillen tussen de cliënt en FLORET.

12. FLORET ontvangt geen derdengelden. FLORET heeft niet de beschikking over een stichting derdengelden.

13. FLORET is een eenmanskantoor waarbinnen mr. D.E. Boselie als advocaat de praktijk uitoefent en de opdracht uitvoert. Mr. D.E. Boselie zal bij zijn afwezigheid in overleg met de cliënt zorgdragen voor een goede vervanging door een advocaat of voor de overdracht van het dossier. 

 

 

KLACHTENREGELING

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: mr. D.E. Boselie.

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen FLORET en de cliënt.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van FLORET. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Een cliënt kan het kantoor benaderen met een klacht door deze te zenden naar info@floretlaw.nl.

2. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

4. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 

PRIVACYVERKLARING

Floret B.V. (hierna te noemen "Floret”) hecht grote waarde aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG"). De wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan is omschreven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst herzien op 3 maart 2019. Floret kan in de toekomst haar beleid inzake privacy wijzigen of aanvullen. Indien daar aanleiding toe is zal in die gevallen ook deze verklaring worden aangepast.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

-  Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;

-  Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

-  Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;

-  Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

-  Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens meestal omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een andere advocaat of adviseur, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Floret B.V. kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

-  om juridische adviezen te geven;

-  om gerechtelijke procedures te voeren;

-  om andere juridische diensten te verstrekken;

-  om declaraties te innen;

-  om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

-  voor marketingactiviteiten;

-  voor het behandelen van een sollicitatie;

-  voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

- de uitvoering van een overeenkomst;

- het voldoen aan een wettelijke verplichting;

- gerechtvaardigd belang;

- uw toestemming.

 

 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Floret B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de hierboven in deze privacyverklaring genoemde doelen dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

 Met wie worden uw gegevens mogelijk gedeeld?

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 - derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;

-  derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

-  externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde                           ondersteunende diensten uitbesteden.

Het delen van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. De derden die langs deze weg via Floret de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Floret B.V.is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Floret, sluit Floret  met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Floret heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via info@floretlaw.nl

 

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Hoe kunt u contact opnemen?

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Email: info@floretlaw.nl

Post: Floret B.V. , Parkstraat 83 2514 JG Den Haag

Telefoon: 070 4060049

 

 

WILT U OOK GEBRUIK MAKEN VAN DE EXPERTISE VAN FLORET? NEEM CONTACT OP VOOR EEN KENNISMAKING