FLORET is gespecialiseerd in het (Europees) consumentenrecht en marktregulering door toezichthouders.

Bij FLORET staat de relatie tussen consumenten, (grote) ondernemingen en marktautoriteiten zoals de ACM en AFM centraal. FLORET treedt altijd op voor de zwakkere partij. Dit zijn vaak consumenten die benadeeld worden door de ondernemingen waarvan zij klant zijn. Maar ook ondernemingen die een boete (dreigen) te ontvangen van een marktautoriteit kunnen een beroep op FLORET doen.

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET treedt op voor Stichting OversluitClaim in de collecieve actie tegen de te hoge oversluitvergoedingen die de banken en andere verstrekkers van hypothecair Lees meer...

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET wint kort geding voor agrarische coƶperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging Lees meer...

Kantoor

Haagsche Hof

Parkstraat 83

2514 JG Den Haag

070 4060049

info@floretlaw.nl


 

FLORET staat haar klanten bij op het terrein van het (Europees) consumentenrecht en marktregulering. Belangrijk speerpunt zijn civiele procedures waarbij het verhalen van schade centraal staat.

Nieuws en zaken

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET treedt op voor Stichting OversluitClaim in de collecieve actie tegen de te hoge oversluitvergoedingen die de banken en andere verstrekkers van hypothecair Lees meer...

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET wint kort geding voor agrarische coƶperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging Lees meer...

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

De Europese Commissie heeft haar e-commerce sectoronderzoek geopend. Het onderzoek richt zich met name op de verkoop van elektronica, kleding, schoenen, medische Lees meer...

Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie schreef een artikel waarin hij ingaat op twee ontwikkelingen die de rechtsbescherming tegen handhavingsacties van de ACM ondergraven. Lees meer...

FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET heeft voor meerdere ziekenhuizen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven beroepsprocedures gevoerd tegen de NZa over de overgangsregelingen Lees meer...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen FLORET B.V. ("FLORET") en haar cliënten.

 

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door FLORET. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan FLORETverbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.Onder verbonden persoon wordt in deze algemene voorwaardenbegrepen werknemers, adviseurs, bestuurders, aandeelhouders, partners en dochterondernemingen van FLORET.

 

3. FLORET is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid met een wereldwijde dekking van maximaal EUR 500.000 per aanspraak. Iedere aansprakelijkheid van FLORETvoor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door FLORET afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

 

4. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

 

5 FLORETzal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt.FLORET is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt
FLORET om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

6. De cliënt zal FLORET vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door FLORET voor de cliënt verrichte werkzaamheden en de cliënt zal alle daarmee verband houdende kosten en schade aan FLORETvergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FLORET

 

7 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van FLORET, maar ook ten behoeve van de met FLORET verbonden personen, voormalig verbonden personen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel.

 

8. Alle bedragen zijn exclusief BTW. FLORET zal haar werkzaamheden in beginsel maandelijks in rekening brengen met een betalingstermijn van 14 dagen.

 

9. De rechtsverhouding tussen de cliënt en FLORET is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en FLORET

 

 

KLACHTENREGELING


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: mr. D.E. Boselie.

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen FLORET en de cliënt.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van FLORET. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Een cliënt kan het kantoor benaderen met een klacht door deze te zenden naar info@floretlaw.nl.

2. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

4. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

WILT U OOK GEBRUIK MAKEN VAN DE EXPERTISE VAN FLORET? NEEM CONTACT OP VOOR EEN KENNISMAKING