FLORET is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders.

Een (dreigend) besluit van een toezichthouder succesvol bestrijden, vergt grondige kennis van de wet- en regelgeving die gehandhaafd wordt. Minstens zo belangrijk is een scherp inzicht in de regels die de beleidsvrijheid en het optreden van toezichthouders zélf normeren. Dat maakt de omgang met en het optreden tegen toezichthouders tot een vak apart. FLORET weet wat nodig is om hier succesvol in te zijn.

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET treedt op voor Stichting OversluitClaim in de collecieve actie tegen de te hoge oversluitvergoedingen die de banken en andere verstrekkers van hypothecair Lees meer...

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET heeft CZAV en CAV Agrotheek bijgestaan bij de fusiemelding van de voorgenomen overname van branchegenoot Heyboer. CZAV is een agrarische coöperatie Lees meer...

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

Kantoor

Haagsche Hof

Parkstraat 83

2514 JG Den Haag

070 4060049

info@floretlaw.nl


 

FLORET adviseert en procedeert op het gehele terrein van het mededingings- en consumentenrecht. Belangrijk speerpunt zijn civiele procedures waarbij het verhalen van schade centraal staat.

Nieuws en zaken

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET advocaat van OversluitClaim

FLORET treedt op voor Stichting OversluitClaim in de collecieve actie tegen de te hoge oversluitvergoedingen die de banken en andere verstrekkers van hypothecair Lees meer...

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET heeft CZAV en CAV Agrotheek bijgestaan bij de fusiemelding van de voorgenomen overname van branchegenoot Heyboer. CZAV is een agrarische coöperatie Lees meer...

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

FLORET staat MOB bij bij overname Internos

FLORET staat MOB bij bij overname Internos

FLORET heeft MOB, een zorgorganisatie actief op het gebied van thuis- en verpleegkundige zorg in de regio Rotterdam, bijgestaan bij de overname van de activiteiten Lees meer...

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging Lees meer...

FLORET staat Troelstra & De Vries bij bij overname Royal Roofing Materials

FLORET staat Troelstra & De Vries bij bij overname Royal Roofing Materials

FLORET heeft Troelstra & De Vries bijgestaan bij de fusiemelding en overige mededingingsrechtelijke aspecten van de voorgenomen overname van Royal Roofing Lees meer...

Legal Alerts

Benadeeld als gevolg van een kartel? Zo verhaalt u de schade.

Steeds meer ondernemingen ontdekken dat kartelschade een asset is die waarde vertegenwoordigt. Als u schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht heeft u namelijk recht op compensatie. Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en welke stappen u moet zetten om te komen tot compensatie vertel ik in deze nieuwsbrief.
Bekijk legal alert

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan niet alleen boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers kunnen worden beboet. Per 1 juli 2016 wordt de maximumboete voor natuurlijk personen verhoogd van 450.000 euro naar 900.000 euro.
Bekijk legal alert

Te hoge prijzen en misbruik: de witte raaf van het mededingingsrecht?

De rechtbank Den Haag heeft recent uitspraak gedaan in een zaak die taxibedrijven hadden aangespannen tegen SDU. De taxibedrijven stelden dat SDU door excessief hoge prijzen te berekenen voor taxi werkmappen haar economische machtspositie heeft misbruikt en vorderden schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat op basis van de gestelde feiten een excessieve prijs niet bewezen kan worden en wijst de eis af.
Bekijk legal alert

Hoe kunnen zorginstellingen een lage compensatie voor kapitaallasten nog aanvechten?

De regelingen die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld om de overgang van budget naar prestatiebekostiging te faciliteren, pakken niet voor alle instellingen even goed uit. Procedures tegen de overgangsregelingen die gebaseerd zijn op het gelijkheidsbeginsel, lijken bij het CBb niet veel kans meer te maken. De Europese staatssteunregels bieden een aanvullend en in potentie veel krachtiger wapen.
Bekijk legal alert

1/2   

Collega-adviseurs

FLORET heeft zijn praktijk ingericht op de samenwerking met andere adviseurs. Wij helpen advocaten, accountants en consultants die van tijd tot tijd behoefte hebben aan deskundige ondersteuning bij mededingingsvraagstukken of bij een onderzoek van een marktautoriteit.

Vaak denken we als sparring partner mee op de achtergrond, regelmatig worden we ook gevraagd een meer actieve en zichtbare rol te nemen in een dossier. Hierbij staan deskundigheid, flexibiliteit en respect voor de bestaande cliëntrelatie centraal. We werken inmiddels met een groot aantal partners door het hele land en daarbuiten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen FLORET B.V. ("FLORET") en haar cliënten.

 

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door FLORET. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan FLORETverbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.Onder verbonden persoon wordt in deze algemene voorwaardenbegrepen werknemers, adviseurs, bestuurders, aandeelhouders, partners en dochterondernemingen van FLORET.

 

3. FLORET is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid met een wereldwijde dekking van maximaal EUR 500.000 per aanspraak. Iedere aansprakelijkheid van FLORETvoor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door FLORET afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

 

4. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

 

5 FLORETzal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt.FLORET is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt
FLORET om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

6. De cliënt zal FLORET vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door FLORET voor de cliënt verrichte werkzaamheden en de cliënt zal alle daarmee verband houdende kosten en schade aan FLORETvergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FLORET

 

7 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van FLORET, maar ook ten behoeve van de met FLORET verbonden personen, voormalig verbonden personen en alle rechtsopvolgers onder algemene titel.

 

8. Alle bedragen zijn exclusief BTW. FLORET zal haar werkzaamheden in beginsel maandelijks in rekening brengen met een betalingstermijn van 14 dagen.

 

9. De rechtsverhouding tussen de cliënt en FLORET is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en FLORET

 

 

KLACHTENREGELING


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: mr. D.E. Boselie.

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen FLORET en de cliënt.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van FLORET. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Een cliënt kan het kantoor benaderen met een klacht door deze te zenden naar info@floretlaw.nl.

2. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

4. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

WILT U OOK GEBRUIK MAKEN VAN DE EXPERTISE VAN FLORET? NEEM CONTACT OP VOOR EEN KENNISMAKING